Privacy en disclaimer

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.nijdra.eu, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Nijdra Group. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nijdra Group is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nijdra Group.

Nijdra Group streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de content op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nijdra Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy

Nijdra Group hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rond het gebruik van deze website. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze website, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan www.nijdra.eu wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Nijdra Group B.V., gevestigd aan Bamestraweg 31 te Middenbeemster, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nijdra Group B.V.

Bamestraweg 31
1462 VM Middenbeemster
Nederland

Tel: +31(0) 299 689 900
E-mail: info@nijdra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nijdra Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klant- en leveranciersadministratie

Personeels- en loonadministratie

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • NAW-gegevens
 • Geslacht van de contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • E-mailadres
 • IBAN nummer en BIC bankcode
 • BSN nummer
 • NAW-gegevens contactpersoon in geval van nood

Via het contact- en sollicitatieformulier worden de volgende gegevens verzameld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nijdra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten, uitzendkrachten/payroll-werknemers, stagiaires en werknemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/uitzendovereenkomst te sluiten en uit te voeren. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de nakoming en uitvoering van bepalingen uit de voor ons geldende CAO. Ook verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke verplichtingen hebben bijvoorbeeld te maken met de vaststelling en verschuldigdheid van belastingen en premies voor werknemers.

Gelet op deze noodzaak bent u verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij geen sollicitatieprocedure met u doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/uitzendovereenkomst met u aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

Bent u (payroll-)werknemer of stagiair, dan gebruiken wij uw gegevens voor het opstellen, uitvoeren en beëindigen van de arbeids- en stageovereenkomst of de arbeidsrelatie. Hieronder wordt onder meer verstaan:

 • De behandeling van personeelszaken;
 • Het vaststellen en uitbetalen van het salaris, vergoedingen en andere geldbedragen; en
 • Het vaststellen en betalen van eventuele belastingen, premies en andere fiscale verplichtingen ten behoeve van u als werknemer of stagiair.

Bent u een sollicitant, dan gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door u gemaakte onkosten.

Bent u een uitzendkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau gebruiken voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nijdra Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Nijdra Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven of als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nijdra Group B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nijdra Group B.V.) tussen zit. Nijdra Group B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office inclusief Microsoft Outlook, Microsoft Exchange en Microsoft Access en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden..

 • ISAH
 • Vantage
 • Protime
 • Epicor

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van bovenstaande computerprogramma’s en -systemen, omdat het gebruik hiervan noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nijdra Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Sollicitatiegegevens worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij de sollicitant aangeeft dat de gegevens langer bewaard mogen worden, dan worden de gegevens bewaard tot maximaal 1 jaar na einde sollicitatieprocedure. Deze gegevens worden bewaard om de sollicitatieprocedure te kunnen doorlopen.

Personalia worden tot maximaal twee jaar na het einde van de overeenkomst bewaard om uitvoering te geven aan de overeenkomst en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de overeenkomst.

Gegevens die wij via het contactformulier verzamelen worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er rede is om de gegevens langer te bewaren.

Fiscale gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nijdra Group B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel is het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

 • De Belastingdienst;
 • Het UWV;
 • Onze arbodienst/bedrijfsarts;
 • De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Het Pensioenfonds;
 • De verzuimverzekeraar;
 • Onze salarisadministrateur.

Soms zal het verstrekken van uw gegevens aan een ander noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de arbodienst/bedrijfsarts, het Pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In andere gevallen is de doorgifte noodzakelijk om de (arbeids)overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Bij verstrekking van uw gegevens aan onze verzuimverzekeraar hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk dat wij daardoor aanspraak kunnen maken op een verzekeringsuitkering.

Daarnaast zijn er partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en expertise die onze salarisadministrateur bezit. Om de (arbeids)overeenkomst met u uit te voeren, heeft de salarisadministrateur uw persoonsgegevens nodig.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nijdra Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met onze dochter- en zusterbedrijven om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en een optimale dienstverlening te kunnen garanderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nijdra Group B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijdra Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nijdra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nijdra Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nijdra Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nijdra.nl

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.nijdra.eu op deze pagina.